logo kongresowe

Zasady zgłaszania streszczeń

1.    Informacje ogólne
Uczestnicy XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów elektronicznych lub ustnych prezentacji.
Streszczenia prac będą przyjmowane do 15 sierpnia 2023 roku 3 września 2023 roku za pośrednictwem strony internetowej kongresu zgodnie z instrukcjami widocznymi poniżej:
•    Streszczenia należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej.
•    Streszczenia będą przyjmowane wyłącznie w języku polskim lub angielskim.
•    Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
•    Autorzy mogą wysyłać dowolną liczbę prac.
•    Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
•    Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 250 słów (tytuł + tekst).
•    Nie należy załączać w tekście streszczenia rysunków, adresu instytucji, stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
•    W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których możnaby zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi
•    Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki z której praca pochodzi
•    Autor odpowiada za przestrzeganie prawa do ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz norm etycznych
•    Prace zgłoszone po 15 sierpnia 2023 roku 3 września 2023 roku , nadesłane pocztą lub e-mailem nie będą akceptowane.
•    Wszystkie prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną do dnia 01 września 2023 r. 15 września 2023 r.
•    Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej. Na etapie zgłaszania pracy nie ma konieczności rejestracji.
•    Nie będą honorowane streszczenia niespełniające powyższych kryteriów!

2.    Kategorie tematyczne streszczeń
Należy określić jedną kategorię tematyczną, której dotyczy zgłaszane streszczenie:
•    Przeszczepianie wątroby
•    Przeszczepianie nerek
•    Przeszczepianie trzustki
•    Przeszczepianie serca i płuc
•    Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych
•    Varia, w tym przeszczepianie rogówki, kończyn, twarzy, pielęgniarstwo transplantacyjne

Informujemy, że Transplantation Proceedings po raz kolejny opublikuje materiały z XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbędzie się w Gdańsku.
Artykuły będą przyjmowane za pośrednictwem internetowego systemu: Editorial Manager
Dokładne informacje dotyczące sposobu przesyłania artykułów wraz z wytycznymi zostaną podane wkrótce. Osoby z zaakceptowanymi abstraktami (ustnymi i/lub plakatowymi) będą proszone o przesłanie pełnego artykułu.

Formularz abstraktów